Օգտակար Տեղեկատվություն

Օրենքներ
 • «Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք» (ընդունված` 05.05.1998թ., ՀՕ-239-Ն)
 • «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" ՀՀ օրենք (ընդունված` 30.06.1996թ., ՀՕ-69)
 • «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին" ՀՀ օրենք (ընդունված` 17.06.2008, ՀՕ-124-Ն)
 • «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին" ՀՀ օրենք (ընդունված` 24.11.2004թ., ՀՕ-142-Ն)
 • «Բանկային գաղտնիքի մասին" ՀՀ օրենք (ընդունված` 07.10.1996, ՀՕ-80)
 • «Արժույթների կարգավորման և արժույթային վերահսկողության մասին" ՀՀ օրենք(ընդունված` 24.11.2004, ՀՕ-135-Ն)
 • «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին" ՀՀ օրենք(ընդունված` 04.12.1996թ., ՀՕ-100)
 • «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին" ՀՀ օրենք (ընդունված` 15.01.2005թ.)
 • «Շահութահարկի մասին" ՀՀ օրենք (ընդունված` 30.09.1997թ.)
 • «Եկամտահարկի մասին"  ՀՀ օրենք (ընդունված` 27.12.1997թ.)
 • «Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենք (ընդունված` 17.06.2008թ.)
 • «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին" ՀՀ օրենք (ընդունված` 17.06.2008թ.)
 • «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 • «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում բանկային հաշիվներ բացելիս ստորագրությունների նմուշների քարտերը
 • հարկային մարմիններին ներկայացնելու վերաբերյալ կարգը» հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ որոշում, 11.12.2001, Ն-319
 • «Հայաստանի Հանրապետությունում պարբերաբար վճարումների հանձնարարականներով փոխանցումների իրականացման կարգը» հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ որոշում, 1.02.2000, Ն-18
 • «ՀՀ տարածքում չեկերի թողարկման, սպասարկման և շրջանառության մասին» կարգը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ որոշում, 24.058.2005, Ն-238
 • «Ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի նկատմամբ ներկայացվող պահանջները սահմանելու և այդ փաստաթղթերի կազմման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշում, 25.08.1998, Ն-525
 • «Հայաստանի Հանրապետությունում արժութային կարգավորումը և վերահսկողությունը»
 • «Հայաստանի Հանրապետության օրենքը առևտրային արբիտրաժի մասին» (ընդունված 25.12.2006թ., ՀՕ-55-Ն)
 • «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենք
Նորմատիվային իրավական ակտեր
 • Կանոնակարգ 4/07 «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները»
 • Կանոնակարգ 33 «Արժեթղթերի պահառության գործունեությունը»
 • ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 07.06.2013թ. թիվ 132-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ պետական պարտատոմսերի պահառության գործունեության կարգ»
«Ֆինվեստ» ՓԲԸ Արբիտրաժային դատարան
Բանկի ներքին իրավական ակտեր
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ
 • «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը» կանոնակարգ 8.02-ը հաստատելու մասին
 • «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները» (ԿԲ խորհրդի 04.05.2005 թ. թիվ 199-Ն որոշում)
 • «Կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցնելու կամ ահաբեկչության հետ կապված ֆինանսական միջոցները սառեցնելու մասին որոշում կայացնելու կարգ»
 • «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկատվությունների հրապարակումը» Կանոնակարգ 8/03-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ որոշում, 02-06-2009, 166-Ն:
 • «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» Կանոնակարգ 8/05 ( ԿԲ խորհրդի 28.07.2009 թ. թիվ 229-Ն որոշում)
 • Հայաստանի բանկերի միության «Ֆինանսական արբիտրաժի» կանոնակարգ
 • «Հայաստանի բանկերի միության Ֆինանսական արբիտրաժ» հիմնարկի կանոնադրություն

Թարմացված է 17.07.2024 16:25