123

Արժեթղթերի պահառություն

Ինեկոբանկի կողմից մատուցվող արժեթղթերի պահառության ծառայությունը նախատեսված է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար, որոնք սեփականության իրավունքով կամ որպես անվանատեր տիրապետում են այլ անձանց կողմից թողարկված արժեթղթերի: 

Պետական պարտատոմսեր

 

Պետական պարտատոմսերի պահառության շրջանակներում Ինեկոբանկն իր հաճախորդներին մատուցում է հետևյալ ծառայությունները՝ • Արժեթղթերի դեպո հաշիվների բացում և վարում;
 • Դեպո հաշիվներով գործառնությունների իրականացում;
 • Հաշվից քաղվածքների, կատարված գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների, տեղեկանքների տրամադրում;
 • Արժեկտրոնների և արժեթղթերի մարման գումարների հաշվեգրում Հաճախորդի հաշվին։Բանկը պահառության ծառայություններ է մատուցում և Հաճախորդի անունով դեպո հաշիվ բացում՝ Հաճախորդի հետ կնքված պահառության պայմանագրի հիման վրա: Պայմանագիրը անժամկետ է:

Պահառության պայմանագրի կնքումը և դեպո հաշվի բացումը չի պահանջում պարտատոմսերի անմիջապես մուտքագրում դեպո հաշվի վրա: Արժեթղթերը պահառության հանձնելը չի հանգեցնում Բանկին արժեթղթերի սեփականության իրավունքի փոխանցման:


Պահառության պայմանագրի կնքման և դեպո հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝
Ֆիզիկական անձի համար՝

 • Հաշվի բացման հայտ
 • Անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն
 • ՀԾՀ-ն կամ ՀԾՀ չունենալու դեպքում՝ դրա բացակայությունը հավաստող տեղեկանքի պատճեն
 • Բանկի ներքին ակտերով պահանջվող այլ փաստաթղթեր

 


Իրավաբանական անձանց համար՝

 • Հաշվի բացման հայտ
 • Պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթի (ներառյալ բոլոր ներդիրների) պատճենը
 • ՀՎՀՀ-ն կամ համարժեք այլ համարը ներառող փաստաթղթի պատճենը
 • Կանոնադրության պատճենը
 • Առանց լիազորագրի Հաճախորդի անունից հանդես գալու իրավասություն ունեցող ֆիզիկական անձանց ցանկը և նրանց նշանակումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները
 • Բանկի ներքին ակտերով պահանջվող այլ փաստաթղթեր


Թարմացված է 17.06.2024 17:05