Ներդրեք Համալրվող ավանդ Ինեկոբանկում

Համալրվող ավանդ

Ապահովեք Ձեր և Ձեր մտերիմների բարեկեցիկ ապագան Ինեկոբանկի բարձր եկամտաբերությամբ և հաստատուն տոկոսադրույքով «Համալրվող» ավանդի միջոցով։ Կարող եք անսահմանափակ ներդնել գումար Ձեր ավանդային հաշվին պայմանագրային ժամկետի առաջին մեկ երրորդի ընթացքում։
Երկարաժամկետ
Համալրվող
Տոկոսադրույքները ներկայացված են InecoOnline և InecoMobile համակարգերով ձևակերպվող ավանդների համար: 


Ժամկետ (ամիս) / Տոկոսադրույք (%)
Ժամկետ (ամիս)
Տոկոսադրույք (%)
9-11
7.75%
12-14
8.4%
15-23
9.05%
24-30
9.05%
31-36
9.05%
Նվազագույն գումար
100 000

Միևնույն հաճախորդի/հաճախորդների խմբի գծով համախառն 200 000 000 ՀՀ դրամը և/կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող յուրաքանչյուր ավանդի ընդունման, ինչպես նաև դրա տոկոսադրույքը և այլ պայմանները որոշվում են անհատական՝ Բանկի կողմից։

Բանկի մասնաճյուղերում և Կենտրոնական գրասենյակում

  • ՀՀ դրամով ավանդների ներդրման դեպքում կիրառվում է սահմանված տոկոսադրույքից 0.25 նիշով ցածր սակագին մեկ տարի և ավել ժամկետով ներդրվող ավանդների համար:
  • ԱՄՆ դոլարով ավանդների ներդրման դեպքում կիրառվում է սահմանված տոկոսադրույքից 0.15 նիշով ցածր սակագին մեկ տարի և ավել ժամկետով ներդրվող ավանդների համար:
  • Եվրո/Ռուբլի արժույթով ավանդների ներդրման դեպքում կիրառվում է հեռակառավարման համակարգերով ձևակերպվող համապատասխան արժույթով ավանդների համար սահմանված տոկոսադրույքը:

Ավանդի համալրում
ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ Է։ Ավանդը կարող է համալրվել ավանդի գործողության ժամկետի մեկ երրորդի ընթացքում՝ համաձայն ստորև ներկայացված աղյուսյակի․

Ավանդի ժամկետ  Համալրման հնարավորությամբ ամիսների քանակ
9 ամիս առաջին 3 ամիսների ընթացքում
10-12 ամիս առաջին 4 ամիսների ընթացքում
13-15 ամիս առաջին 5 ամիսների ընթացքում
16-18 ամիս առաջին 6 ամիսների ընթացքում
19-21 ամիս առաջին 7 ամիսների ընթացքում
22-24 ամիս առաջին 8 ամիսների ընթացքում
25-27 ամիս առաջին 9 ամիսների ընթացքում
28-30 ամիս առաջին 10 ամիսների ընթացքում
31-33 ամիս առաջին 11 ամիսների ընթացքում
34-36 ամիս առաջին 12 ամիսների ընթացքում

Ավանդի նվազեցում
«Համալրվող» ավանդատեսակի դեպքում ավանդի գումարը պայմանագրային ժամկետից շուտ ետ պահանջելու դեպքում կուտակված տոկոսագումարի նկատմամբ կկատարվի վերահաշվարկ` տվյալ պահին Բանկում «Ցպահանջ» ավանդի համար սահմանված տարեկան տոկոսադրույքով:
Տոկոսների վճարման պարբերականություն
  • 3 ամիս և ավել ժամկետով ավանդ ներդնելու դեպքում տոկոսագումարները կարող են վճարվել ամսական` համապատասխան սանդղակից 0.5 նիշով պակաս տոկոսադրույքով:
  • 15 ամիս և ավել ժամկետով ավանդ ներդնելու դեպքում տոկոսագումարները կարող են վճարվել տարեկան` համապատասխան սանդղակից 0.25 նիշով պակաս տոկոսադրույքով:
  • Վճարված տոկոսագումարները չեն կապիտալացվում:
Համաձայն «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի` Ավանդին հաշվեգրված Տոկոսը Ավանդատուին վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես Ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտահարկ վերը հիշատակված օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԿԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՈՒՄ ՆԵՐԴՐՎԱԾ ԵՎ/ԿԱՄ ՏՈԿՈՍՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՆԵՐԴՐՎԱԾ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՎԱՆԴԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ՏԱՐԲԵՐՎԵԼ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ ԴՈՒՔ, ԵԹԵ ՁԵՐ ԱՎԱՆԴԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱՆԵՐԴՆԵԻՔ ԱՎԱՆԴԻ ՏԵՍՔՈՎ:
Ավանդային պայմանագրով վճարվող տոկոսագումարների հաշվարկման օրինակ

Ավանդի գումար` 1 000 000 ՀՀ դրամ

Ավանդի ժամկետ` 12 ամիս (365 օր)
Տարեկան պարզ տոկոսադրույք՝ 8.4%
Ավանդը համալրվել է 90-րդ օրը 500 000 ՀՀ դրամով

Տոկոսագումարների վճարումը` ժամկետի վերջում

Հարկում` 10% տոկոս եկամտից

Համալրման հնարավորությամբ ամիսների քանակ՝ 12 (ամիս)*1/3= 4 ամիս


  1 000 000 ՀՀ դրամ X 8.4% X 365 (օր)

----------------------------------------------------- - 10% եկամտային հարկ = 75 600

                               365 

 

500 000 ՀՀ դրամ X 8.4% X 276 (օր) 

---------------------------------------------------- - 10% եկամտային հարկ = 28 583

                      365 


Ընդհանուր՝ 75 600 + 28 583 = 104 183 ՀՀ դրամ


Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը կկազմի 8.4%:*Ըստ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 907 հոդվածի 1-ին կետի, ավանդի վերադարձման կամ ավանդատուի հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրերին ավանդի գումարի նկատմամբ տոկոսագումար չի հաշվարկվում։

Այլ պայմաններ

Թարմացված է 22.07.2021 12:48