Ներդրեք Կուտակային ավանդ Ինեկոբանկում

Կուտակային ավանդ

Մեծ և հեռու թվացող երազանքների և նպատակների իրագործումը կարող ենք սկսել նաև փոքր քայլերով։ Այդ քայլերից մեկը Կուտակային ավանդի ներդրումն է, որի միջոցով կարող եք սկսել խնայել անգամ փոքր գումարով, իսկ համալրման և տոկոսների ստացման հնարավությունները էլ ավելի ճկուն են, քան երբևէ։
Տոկոսադրույքները ներկայացված են InecoMobile համակարգով ձևակերպվող ավանդների համար: 
Ժամկետ (ամիս) / Տոկոսադրույք (%)
Ժամկետ (ամիս)
Տոկոսադրույք (%)
9-11
8.5%
12-14
9%
15-23
9.25%
24-30
9.25%
31-36
9.25%
Նվազագույն գումար
50 000

Միևնույն հաճախորդի/հաճախորդների խմբի գծով համախառն 200 000 000 ՀՀ դրամը և/կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող յուրաքանչյուր ավանդի ընդունման, ինչպես նաև դրա տոկոսադրույքը և այլ պայմանները որոշվում են անհատական՝ Բանկի կողմից։

Բանկի մասնաճյուղերում և Կենտրոնական գրասենյակում

  • ՀՀ դրամով ավանդների ներդրման դեպքում կիրառվում է սահմանված տոկոսադրույքից 0.25 նիշով ցածր սակագին մեկ տարի և ավել ժամկետով ներդրվող ավանդների համար:
  • ԱՄՆ դոլարով ավանդների ներդրման դեպքում կիրառվում է սահմանված տոկոսադրույքից 0.15 նիշով ցածր սակագին մեկ տարի և ավել ժամկետով ներդրվող ավանդների համար:
  • Եվրո արժույթով ավանդների ներդրման դեպքում կիրառվում է հեռակառավարման համակարգերով ձևակերպվող համապատասխան արժույթով ավանդների համար սահմանված տոկոսադրույքը:

Ավանդի համալրում
«Կուտակային» ավանդը կարող է համալրվել ավանդի գործողության ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում՝ բացառությամբ ավանդի պայմանագրային ժամկետի ավարտի օրվա։

«Կուտակային» ավանդի համալրման նվազագույն գումար սահմանված չէ։

«Կուտակային» ավանդի համալրման ամսական առավելագույն թույլատրելի սահմանաչափը յուրաքանչյուր օրացուցային ամսվա համար սահմանված է 2,000,000 ՀՀ դրամ, 4,000 ԱՄՆ դոլար, 4,000 Եվրո՝ ավանդի արժույթին համապատասխան։

 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՄԱՐԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԸ  ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՈՒՄԱՐԸ ՓՈԽԱՆՑՎԵԼՈՒ Է ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ՝ ՆՈՒՅՆ ԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՆ:


Ավանդի նվազեցում
«Կուտակային» ավանդատեսակի դեպքում ավանդի գումարը պայմանագրային ժամկետից շուտ ետ պահանջելու դեպքում տոկոսագումարի նկատմամբ կկատարվի վերահաշվարկ` տվյալ պահին Բանկում «Ցպահանջ» ավանդի համար սահմանված տարեկան տոկոսադրույքով:


Տոկոսների վճարման պարբերականություն
«Կուտակային» ավանդատեսակ ներդնելու դեպքում տոկոսագումարները կարող են վճարվել եռամսյակային՝ համապատասխան սանդղակից՝
  • ՀՀ դրամով ավանդների դեպքում 0.3 նիշով պակաս տոկոսադրույքով,
  • ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով ավանդների դեպքում 0.2 նիշով պակաս տոկոսադրույքով։
  • Վճարված տոկոսագումարները չեն կապիտալացվում:
Համաձայն «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի` Ավանդին հաշվեգրված Տոկոսը Ավանդատուին վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես Ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտահարկ վերը հիշատակված օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

ԲԱՆԿԻ ՀԵՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԿԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՈՒՄ ՆԵՐԴՐՎԱԾ ԵՎ/ԿԱՄ ՏՈԿՈՍՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՆԵՐԴՐՎԱԾ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՎԱՆԴԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ՏԱՐԲԵՐՎԵԼ:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՔ ԴՈՒՔ` ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՍՏԱԿԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ: ԱՎԱՆԴԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ Է ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ՀՀ ԿԲ «ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 8/02-ՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԲԱՆԱՁԵՎԸ:
ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ
«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ»` www.fininfօ.am, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:
«Ցպահանջ» ավանդի տոկոսադրույքը Բանկի կողմից կարող է վերանայվել` կապված շուկայական տոկոսադրույքների փոփոխությունների հետ։ Տոկոսադրույքի փոփոխման հետևանքով մինչ այդ վճարված կամ կուտակված տոկոսագումարները չեն վերահաշվարկվում։
Ավանդային պայմանագրով վճարվող տոկոսագումարների հաշվարկման օրինակ

Ավանդի գումար` 1,000,000 ՀՀ դրամ

Ավանդի ժամկետ` 12 ամիս (365 օր)

Տարեկան պարզ տոկոսադրույք՝ 9.00%

Ավանդի համալրվել է 90-րդ օրը 500,000 ՀՀ դրամով

Տոկոսագումարների վճարումը` ժամկետի վերջում

Հարկում` 10% եկամտից

Համալրման հնարավորությամբ ամիսների քանակ՝ 12 (ամիս)

 

Տոկոսագումարի հաշվարկ՝

1,000,000 ՀՀ դրամ * 9.00% * 365 (օր) – 10% եկամտային հարկ = 81,000 ՀՀ դրամ

                              365

500,000 ՀՀ դրամ * 9.00% * 276 (օր) – 10% եկամտային հարկ = 30,625 ՀՀ դրամ

                             365

Ընդամենը տոկոսագումար՝ 81,000+30,625=111,625 ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը կկազմի 9.00 %:
*Ըստ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 907 հոդվածի 1-ին կետի, ավանդի վերադարձման կամ ավանդատուի հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրերին ավանդի գումարի նկատմամբ տոկոսագումար չի հաշվարկվում։

Այլ պայմաններ

Թարմացված է 06.06.2024 15:45