Գրավով ապահովված վարկ

Գրավով ապահովված վարկեր Ինեկոբանկում

Դիմե՛ք Ինեկոբանկ և ստացե՛ք անշարժ և շարժական գույքի գրավով ապահովված սպառողական վարկեր՝ առանց եկամուտը հաստատող փաստաթղթի։

 

Վարկի տեսակ և նպատակ

 • Անշարժ/շարժական գույքի գրավադրմամբ սպառողական նպատակով վարկավորում
 • Այլ ֆինանսական հաստատությունների կողմից անշարժ գույքի գրավով ապահովված սպառողական վարկերի և վարկային գծերի վերաֆինանսավորում 

 Վարկառուի նկարագիր

ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ
Վարկառուի տարիքը վարկի համար դիմելու պահին պետք է լինի 21-65 տարեկան միջակայքում։

 Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

 

Հաստատուն տոկոսադրույք

Լողացող տոկոսադրույք


Վարկի
ժամկետ

 • 60, 72 ամիս անշարժ գույքի գրավով վարկերի համար
 • 60 ամիս տրանսպորտային միջոցի գրավով վարկերի համար
 • 84, 96, 108, 120 ամիս անշարժ գույքի գրավով վարկերի համար

 

Վարկի գումար

 • 5 000 000-50 000 000 ՀՀ դրամ անշարժ գույքի գրավով վարկերի համար
 • 5 000 000-10 000 000 ՀՀ դրամ տրանսպորտային միջոցի գրավով վարկերի համար

 

Եկամուտների հիմնավորմամբ

Առանց եկամուտների հիմնավորման

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք* անշարժ գույքի գրավով վարկերի

Հաստատուն -  14-16%*

Լողացող -  Առաջին 3 տարին չփոփոխվող՝ 14% - 16%, այնուհետև լողացող

Հաստատուն -   16-17%*

Լողացող - Առաջին 3 տարին չփոփոխվող՝ 16% - 17%, այնուհետև լողացող

*Հաստատուն տոկոսադրույքով 72 ամիս ժամկետով վարկերի դեպքում վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սահմանվում է 0.5 տոկոսային կետով ավելի բարձր
Այլ ֆինանսական հաստատությունների կողմից անշարժ գույքի գրավով ապահովված սպառողական վարկերի և վարկային գծերի վերաֆինանսավորման դեպքում վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը կազմում է՝
 • Վերաֆինանսավորվող վարկի գործող տոկոսադրույքից հանած երեք տոկոսային կետ, սակայն նվազագույնը 14% և առավելագույնը 16% եկամուտների հիմնավորմամբ վարկերի դեպքում։
 • Վերաֆինանսավորվող վարկի գործող տոկոսադրույքից հանած երեք տոկոսային կետ, սակայն նվազագույնը 16% և առավելագույնը 17% առանց եկամուտների հիմնավորման վարկերի դեպքում։

Տարեկան փաստացի
տոկոսադրույք անշարժ գույքի գրավով վարկերի համար

Հաստատուն - 15.26-20.83%

Լողացող -  15.12-19.88%

Հաստատուն - 17.56-22.07%

Լողացող -  17.42-21.10%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք անշարժ գույքի գրավով վարկերի համար վերաֆինանսավորման դեպքում

Հաստատուն - 14.93-19.26%

Լողացող -  15.12-19.88%

Հաստատուն - 17.23-20.46%

Լողացող - 17.23-19.97%


 

Եկամուտների հիմնավորմամբ

Առանց եկամուտների հիմնավորման

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք* տրանսպորտային միջոցի գրավով վարկերի համար

Հաստատուն - 15-19%

·         19%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք տրանսպորտային միջոցի գրավով վարկերի համար

17.17% - 23.69%

 21.96-23.69%

ԼՈՂԱՑՈՂ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱՆԱՅՎՈՒՄ Է ՈՉ ՀԱՃԱԽ ՔԱՆ ՏԱՐԻՆ 2 ԱՆԳԱՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ/ԻՋԵՑՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՇԵՄԸ ՍԱՀՄԱՆՎՈՒՄ Է +/- 3 ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԿԵՏ:

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

 • վարկի գումարի 0.5% նվազագույնը 50 000 ՀՀ դրամ անշարժ գույքի գրավով վարկերի համար
  • վարկի գումարի 2%, նվազագույնը 30 000 ՀՀ դրամ տրանսպորտային միջոցի գրավով վարկերի համար

  Այլ ֆինանսական հաստատությունների կողմից անշարժ գույքի գրավով ապահովված սպառողական վարկերի և վարկային գծերի վերաֆինանսավորման դեպքում վարկի տրամադրման միանվագ վճար չի սահմանվում։

  Վարկի վաղաժամկետ մարում

  Վարկերը կարող են ցանկացած ժամանակ վաղաժամկետ մարվել (ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն), որի  դեպքում վաղաժամկետ մարվող գումարի համար տույժ չի կիրառվում:

  Ժամկետանց պարտավորությունների մարում

  Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար հաշվարկվում է տույժ չմարված գումարի 0.13%-ի 

   
   չափով

  Ապահովություն


  • Գրավ (անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոց)
  • Բանկի կողմից ըստ անհրաժեշտության կարող է պահանջվել վարկառուի ընտանիքի անդամի երաշխավորություն

   

  Եկամուտների հիմնավորմամբ

  Առանց եկամուտների հիմնավորման

  Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

  Անշարժ գույք

  • Գնահատված իրացվելի արժեքի 70% Երևան քաղաքում գտնվող գույքի դեպքում
  • Գնահատված իրացվելի արժեքի 65% Երևան քաղաքից դուրս Բանկի համար այլ ընդունելի վայրում գտնվող գույքի դեպքում

       Անշարժ գույք

  • Գնահատված իրացվելի արժեքի 50% Երևան քաղաքում գտնվող գույքի դեպքում
  • Գնահատված իրացվելի արժեքի 45% Երևան քաղաքից դուրս Բանկի համար այլ ընդունելի վայրում գտնվող գույքի դեպքում


  Տրանսպորտային միջոց

  Գնահատված իրացվելի արժեքի 70%

   Տրանսպորտային միջոց

  Գնահատված իրացվելի արժեքի 45%


  ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՎՃԱՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՓՈԽԱՐԵՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՎԱՏԱՆԱԼՈՒ Է ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է՝ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԸ ԶՐԿՎԻ ԻՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻՑ։

  Ապահովագրություն

  Վարկառուի և համավարկառուների դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն վարկի գումարի չափով մինչև վարկի վերջնական մարում՝ ըստ Բանկի պահանջի՝ կախված վարկի ռիսկայնությունից

  Մարման եղանակ

  Անուիտետային (տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարում)

  Վարկի տրամադրման որոշման կայացում և հաճախորդին տեղեկացում

  անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո մինչև 1 աշխատանքային օր

  Վարկի տրամադրման ժամկետ

  դրական որոշման կայացումից հետո մինչև 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում

  Վարկի տրամադրման վայր

  Վարկերը ձևակերպվում են Բանկի մասնաճյուղերում և Կենտրոնական գործառնական ստորաբաժանումում։

  ԲԱՆԿԻ ՀԵՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ

  ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ:

  ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ

  «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ»` WWW.FININFՕ.AM, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ ԵՎ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

  Հեռակառավարման համակարգերի միջոցով մատուցվող բանկային ծառայությունների կարգին կարող եք ծանոթանալ InecoOnline  համակարգի և InecoMobile հավելվածի էջերում։ 

  Թարմացված է 06.06.2024 16:14