Օվերդրաֆտ

Ստացեք բիզնես օվերդրաֆտ Ինեկոբանկում

Ժամանակին և արագ լուծե՛ք Ձեր բիզնեսի կարճաժամկետ ֆինանսական խնդիրները՝ ձևակերպելով բիզնես օվերդրաֆտ Ինեկոբանկում՝ առանց լրացուցիչ ֆինանսական վերլուծության և հավելյալ թղթաբանության։


Վարկառուի նկարագիր
ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ/անհատ ձեռնարկատեր
Վարկի գումար

5 000 001 - 30 000 000*

*Օվերդրաֆտ տրամադրվում է վերջին 12 ամիսների միջին բանկային հաշվի զուտ կրեդիտային շրջանառության մինչև 40% չափով: Նշված սահմանաչափերից ավել գումարի Օվերդրաֆտ հնարավոր է տրամադրել դրամական միջոցների կամ անշարժ գույքի գրավով ապահովության դեպքում։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ։
Վարկի ժամկետ
մինչև 12 ամիս
Լրացուցիչ վճարներ
 • Հաշվի բացման վճար (եթե հաճախորդը Բանկում չունի հաշիվ)

 • Հաշվից վարկային միջոցների կանխիկացման հնարավորություն 

 • Հաշվի սպասարկման լրացուցիչ միանվագ վճար
  Օվերդրաֆտի սահմանաչափի 1%-ի չափով Հաշվի սպասարկման լրացուցիչ միանվագ վճարը հաշվարկվում է վարկային պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթվին և գանձվում է օվերդրաֆտի տրամադրման պահին: Հաշվի սպասարկման լրացուցիչ միանվագ վճարը գանձվում է ՀՀ դրամով և հաշվարկվում է պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված համապատասխան փոխարժեքով։
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
18 - 21%
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆՎԵԼ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ:
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ
Տոկոսագումարները հաշվարկվում են յուրաքանչյուր օր փաստացի մնացորդի նկատմամբ։ Վերջնական վերահաշվարկը կատարվում է ընթացիկ ամսվա վերջին օրը։
Պարտադիր վճարման ենթակա գումար
Քաղվածքում արտացոլված օգտագործված Օվերդրաֆտի 50% և վճարման ենթակա տոկոսագումարները վճարվում են քաղվածքը ստանալու ամսվա մինչև քսանհինգերորդ օրը։

Պարտադիր վճարման ենթակա գումարների չվճարման կամ մասնակի վճարման, ինչպես նաև պայմանագրով նախատեսված այլ պայմանների ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Բանկը միակողմանի կարող է Օվերդրաֆտը վերածել մինչև 12 ամիս ժամկետով հավասարաչափ մարումներով վարկի։ Վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է Օվերդրաֆտի տոկոսադրույք գումարած 2 տոկոսային կետ, եթե այլ բան սահմանված չէ Բանկի կողմից։
Մարման եղանակ
Օվերդրաֆտի մարումը կատարվում է բանկային հաշվին միջոցներ մուտքագրելով:
Վարկի նպատակ
Կարճաժամկետ իրացվելիության խնդիր
Տրամադրման եղանակ
Հաճախորդի` Բանկում բացված հաշվի միջոցով:
Վաղաժամկետ մարման տուգանք 
Չի կիրառվում
Ապահովվածություն
  Հիմնական գրավ՝
 • Դրամական հոսքեր
Անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ գրավ՝
 • Անշարժ գույքի գրավ
 • Հիմնական միջոցների գրավ
 • Տրանսպորտային միջոցների գրավ
 • Շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքների գրավ
 • Դեբիտորական պարտքի իրավունքի գրավ
 • Երաշխիքներ, երաշխավորություններ
 • Դրամական միջոցների գրավ
 • Թանկարժեք մետաղների (իրերի) գրավ
 • Բաժնեմասի գրավ
 • Այլ գույք

Թարմացված է 09.01.2024 10:16