Ռեեստրի Վարում

Ռեեստրի վարում

Անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրի վարումը արժեթղթերի սեփականատերերի և նրանց պատկանող արժեթղթերի վերաբերյալ տեղեկությունների պահպանման և տրամադրման ծառայությունն է:


Ընդհանուր նկարագրություն

Բանկը հանդիսանում է Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամ, որի շրջանակներում, որպես հաշվի օպերատոր, միջնորդավորում է Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ռեեստրավարման ծառայությունները:

Ռեեստրավարման կարող են հանձնվել բաժնետոմսերը, պարտատոմսերը և այլ ֆինանսական գործիքները:

Ռեեստրի վարման ծառայությունը Բանկը միջնորդավորում է Ռեեստրի վարման պայմանագրի կնքմամբ: Ռեեստրավարման ենթակա յուրաքանչյուր դասի արժեթղթերի ռեեստրի վարման համար կնքվում է առանձին պայմանագիր:

Ռեեստրավարման ծառայության մատուցման շրջանակներում Բանկն իրականացնում է նաև թողարկողի կորպորատիվ գործողությունների գրանցում, մասնավորապես՝

  • արժեթղթերի լրացուցիչ տեղաբաշխման
  • արժեթղթերի անվանական արժեքի փոփոխմամբ, արժեթղթերի համախմբմամբ, արժեթղթերի բաժանմամբ, մեկ տեսակի արժեթղթերի մեկ այլ տեսակի արժեթղթերով փոխարկմամբ պայմանավորված գործառնությունների
  • թողարկողի վերակազմավորմամբ պայմանավորված կորպորատիվ գործողությունների
  • արժեթղթերի մարմամբ պայմանավորված կորպորատիվ գործողությունների
  • արժեթղթերի չեղարկման կորպորատիվ գործողությունների գրանցում

Կորպորատիվ գործողության գրանցումը համակարգում իրականացվում է համապատասխան հանձնարարականի և անհրաժեշտ փաստաթղթերի հիման վրա, որոնց ցանկը և ներկայացման կարգը կարող եք գտնել այստեղ՝ ՀԿԴ միջնորդավորման կարգ

Թարմացված է 03.04.2019 15:41